Vyhledávání


Kontakt

Ing. Alena Fiantová, LL. M.
třída Tomáše Bati 332, Otrokovice

mobil 602 716 707

E-mail: alena@fianta.cz alena.fiantova@volny.cz danovy.poradce@email.cz

Co nového v roce 2012

03.01.2012 22:19

 

Zákon o dani z přidané hodnoty

Na základě již platné novely č.47/2011 Sb. se bude od ledna 2012 uplatňovat tzv. tuzemský reverse charge i u stavebních a montážních prací. Ty bude dodavatel jinému plátci nově účtovat bez DPH a DPH přiznávat odběratel. Oba budou tato plnění sledovat ve zvláštní evidenci a výpis z této evidence budou elektronicky předkládat správci daně.

V souvislosti s důchodovou reformou vláda připravila tzv. sazbovou novelu zákona o DPH, jejímž cílem je zvýšit výběr DPH a předpokládaný zvýšený výběr DPH převést na důchodový účet. Vládní návrh sazbové novely zákona o DPH, byl v Poslanecké sněmovně schválen ve 3.čtení začátkem září (sněmovní tisk č.377) .

  • zvýšení základní sazby DPH z 10% na 14% (od 1.1.2012)
  • zavedení jednotné sazby DPH na 17,5% (od 1.1.2013)

Technické zhodnocení bude považováno za dlouhodobý majetek, což bude např. znamenat, že uplatnění odpočtu DPH na vstupu z pořízeného technického zhodnocení bude vykazováno na řádku 49 daňového přiznání.

Prodloužení lhůty pro úpravu odpočtu daně u technického zhodnocení nemovitostí z 5 na 10 let.

Drobná zjednodušení pro vystavování opravných daňových dokladů při opravě základu daně např. z důvodu poskytnutých finančních bonusů, platebních skont apod., již nebude u „souhrnných opravných daňových dokladů“ vyžadováno uvedení evidenčních čísel původních daňových dokladů, ale bude postačovat takové vymezení, aby souvislost mezi původním a opraveným zdanitelným plněním byla jednoznačně určitelná. S touto změnou souvisí také zavedení možnosti použít pro přepočet na českou měnu, u všech plnění uváděných na opravném daňovém dokladu, kurz ČNB platný první pracovní den kalendářního roku, ve kterém vznikl důvod opravy.

Drobné rozšíření výjimek, kdy lze odpočet daně na vstupu uplatnit i bez držby daňového dokladu, o případ, kdy plátce současně přiznává daň na výstupu podle § 13 odst. 4 písm. b) zákona o DPH.

Dílčí změny pravidel pro úpravu odpočtu daně u dlouhodobého majetku (např. bude při výpočtu poměrného koeficientu pamatováno na případy, kdy je majetek pořízen v jednom kalendářním roce, ale daňový doklad je obdržen až v roce následujícím a až v následujícím roce lze uplatnit odpočet daně na vstupu; dále např. zavedení samostatného podrobného ustanovení § 78d pro jednorázovou úpravu z důvodu prodeje apod., která se bude nově týkat i případů úpravy odpočtu v prvém roce po uplatnění odpočtu).

Upřesnění pravidel pro úpravu odpočtu daně u zásob podle § 77 zákona o DPH při jejich použití k jiným účelům, tedy v situacích, kdy při uplatnění odpočtu není příslušný majetek plátcem dosud vůbec použit (např. se předpokládá, že bude použit k plněním s plným nárokem na odpočet) a následně je použit k jiným účelům (např. k plněním bez nároku na odpočet); dále se konkretizuje, co se rozumí použitím k jiným účelům (není jím pouhá změna poměrných nebo vypořádacích koeficientů).

Rozšíření ručení odběratele za daň z tuzemského zdanitelného plnění, která nebyla řádně odvedena, o případy, kdy byla úhrada za příslušné plnění poukázána na zahraniční bankovní účet.

Novela reaguje na rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti o stavební a montážní práce od 1.1.2012 - byl přijat pozměňovací návrh, který řeší poskytnutí zálohy v roce 2011, ze které vzniká povinnost přiznat daň v roce 2011 dodavateli, a poskytnutí stavební nebo montážní práce v roce 2012. V tomto případě se režim přenesení daňové povinnosti použije pouze na rozdíl, ze kterého nebyla daň přiznána.

Zákon o daních z příjmů

Na základě novely č. 346/2010 Sb. se pro rok 2012 vrací výše slevy na poplatníka na úroveň platnou pro rok 2010, tedy na 24 840 Kč (pro rok 2011 byla přechodně snížena na 23 640 Kč). Další parametrické změny (především zvýšení daňového zvýhodnění na dítě o 1 800 Kč) by měla přinést tzv. sazbová novela DPH (sněmovní tisk č.377). Připravovaná novela zákona o nemocenském pojištění by měla odstranit daňovou neuznatelnost odměn členů statutárních a dalších orgánů právnických osob. V reakci na nález Ústavního soudu 119/2011 Sb., kterým byla zrušena úsporná opatření týkající se stavebního spoření, jsou v roce 2011 schvalována úsporná opatření týkající se stavebního spoření znovu – sněmovní tisk č.378 byl schválen Poslaneckou sněmovnou ve 3. čtení dne 2.9.2011; státní podpora bude i pro rok 2012 snížena na úroveň roku 2011, úroky připisované na účtech stavebního spoření nebudou v roce 2012 osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob.

Změny v pojistném na veřejnoprávní pojištění pro rok 2012

V návaznosti na zásadní změny v koncepci výpočtu důchodů dle novely zákona o důchodovém pojištění č. 220/2011 Sb., které budou realizovány postupně, bude v roce 2012 rozdílný strop vyměřovacího základu pro pojistné na sociální pojištění (ve výši 48násobku průměrné mzdy, který by měl v roce 2012 činit 1 206 576 Kč) a pro pojistné na zdravotní pojištění (ve výši 72násobku průměrné mzdy, který by měl v roce 2012 činit 1 809 864 Kč). Novela zákoníku práce (sněmovní tisk č.411, ve 3. čtení schválena Poslaneckou sněmovnou dne 9.9.2011) přináší nejen pracovněprávní novinky (např. zvýšení ročního limitu pro objem práce u dohod o provedení práce z dnešních 150 hodin mění na nový limit 300 hodin ročně), ale i nová pravidla pro zpojistnění dohod o provedení práce (při překročení měsíční odměny 10 000 Kč budou podléhat pojistnému na sociální pojištění i pojistnému na zdravotní pojištění). V reakci na problém souběhu funkcí jednatelů a členů představenstev s pracovním poměrem jsou připravovány jednak změny obchodního zákoníku, jednak změny zákona o nemocenském pojištění a zákona o důchodovém pojištění (od 1.1.2012 budou platit nová pravidla pro odvody pojistného z odměn jednatelů a nově budou podléhat odměny členů představenstev odvodu pojistného na sociální pojištění).

Změny účetních předpisů od 1.1.2012

V souvislosti s novelizací (projednávaná jako sněmovní tisk č.365) zákona o přeměnách by měl být novelizován též zákon o účetnictví. Změna zákona o přeměnách vyvolá i změnu prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví č. 500/2002 Sb. Vyhláška docílí i dalších změn např. ve věci vykazování rezervy na daň z příjmů v případě úhrady zálohy na daň z příjmů nebo ve věci účtování o opravách v minulosti nesprávně zaúčtovaných nákladů a výnosů.