Vyhledávání


Kontakt

Ing. Alena Fiantová, LL. M.
třída Tomáše Bati 332, Otrokovice

mobil 602 716 707

E-mail: alena@fianta.cz alena.fiantova@volny.cz danovy.poradce@email.cz

Dohoda o provedení práce 2012

03.01.2012 22:17

Závislá práce může být vykonávána na základě pracovního poměru, dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce. Nejjednodušší a nejvýhodnější je dohoda o provedení práce. Ovšem i tento pracovní poměr má svá úskalí. A od roku 2011 zaznamenal podstatné změny.

Rozsah práce zůstává. Maximálně 150 hodin

Rozsah práce sjednaný v dohodě o provedení práce nesmí být u stejného zaměstnavatele větší než 150 hodin v kalendářním roce. Do tohoto rozsahu se započítává i doba práce na základě jiné dohody pro stejného zaměstnavatele ve stejném roce. Samozřejmě je možné uzavřít jednu dohodu o provedení práce v rozsahu 150 hodin za rok, ale také několik dohod v jednom kalendářním roce opakovaně. Jejich celkový rozsah nesmí překročit uvedených 150 hodin. Zákoník práce hovoří o stejném zaměstnavateli. Je tedy možné uzavřít další dohody o provedení práce i s jinými zaměstnavateli, ovšem za respektování podmínky časového omezení do 150 hodin u každého z nich. Čtěte více: Práce na dohodu? Bez nároku na nemocenskou

Přestože se uvažovalo o zvýšení rozsahu práce na 300 hodin ročně, od ledna 2011 tyto změny schváleny nebyly. Zřejmě budou součástí návrhu novely zákoníku práce, který bude podle plánu legislativních prací vládou předložen nejpozději do 30. dubna 2011.

 

Dohoda musí být vždy písemná

Podstatnou změnou je však podmínka písemné formy dohody o provedení práce. Doposud bylo možné sjednat dohodu i ústně. Od roku 2011 musí být dohoda pod podmínkou neplatnosti vždy písemná. Jak pro Server Podnikatel vysvětlila Adéla Tomíčková z tiskového oddělení MPSV, docházelo v praxi k zneužívání institutu dohody o provedení práce, které mohly být uzavírány i ústně. V rámci kontrol nelegálních zaměstnanců nebylo možné ověřit, na základě jakého právního titulu je práce vykonávána, uvedla Tomíčková. Zákoník práce 2011: opět těžší břemeno pro zaměstnavatele

Vzor dohody o provedení práce

Není nutné sjednat pracovní úkol

V dohodě o provedení práce není na rozdíl od pracovního poměru nutné stanovit pracovní dobu. Dohodu lze využít například i pro nepravidelnou pomoc nebo práci tzv. „na zavolání“. Dříve se dohody uzavíraly jen na konkrétní ucelený pracovní úkol. Nebylo možné sjednat dohodu o provedení práce například na pravidelnou práci v kuchyni, ale jen na výpomoc při určité akci. Nyní se dohoda sjednává na jakoukoliv práci, i když nemá povahu uzavřeného pracovního úkolu. Na dohodu je možné pravidelně zpracovávat účetnictví nebo třeba aktualizovat webové stránky. Čtěte také: Chystají se změny v zákoníku práce. Víme, které to jsou

Jediným omezením je vymezení práce odlišného druhu u stejného zaměstnavatele. Není možné například s údržbářem v „klasickém“ pracovním poměru sjednat dohodu o provedení práce opět na činnost údržbářskou. V dohodě by ale mohly být uvedeny další vykonávané práce, jako jsou práce malířské, sklenářské atd. Práci je nutné konat osobně, na rozdíl od úpravy v tzv. starém zákoníku práce, kdy bylo možné konat práci i za pomoci rodinných příslušníků.

Náležitosti dohody o provedení práce

Dohoda o provedení práce musí být písemná. V dohodě je vhodné uvést:

 • sjednaný pracovní úkol,
 • výši odměny a podmínky jejího poskytování,
 • možnost odstoupení od smlouvy v případě nedodržení podmínek.

Sjednaná výše odměny by měla být přiměřená charakteru práce nebo vykované práci. Její minimální výše nesmí být nižší než minimální mzda, tj. 48,10 Kč za hodinu práce. Jestliže by byla sjednána mzda nižší, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout doplatek do minimální mzdy podle § 111 odst. 3 zákoníku práce.

Práce na dohodu a pobírání podpory v nezaměstnanosti

Změnou zákona o zaměstnanosti skončila od ledna 2011 možnost přivýdělku po dobu pobírání podpory v nezaměstnanosti. Dosud bylo umožněno nezaměstnaným pracovat v tzv. nekolidujícím zaměstnání. Nekolidující zaměstnání je takové zaměstnání, které nebrání v zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání. Jde o pracovní poměr, který nepřesáhne měsíčním výdělkem polovinu minimální mzdy, tj. není vyšší než 4000 Kč. Týká se to jen nezaměstnaných registrovaných na úřadu práce od 1. ledna 2011. Pokud se stačili zaevidovat před tímto datem, platí pro ně podle přechodných ustanovení k novele zákona o zaměstnanosti nadále podmínky platné v roce 2010. Čtěte více: Konec zneužívání podpory v nezaměstnanosti. Nastává realita

Podmínky přivýdělku:

 • zaregistrovaní v roce 2011 si NEMOHOU přivydělat a současně pobírat podporu v nezaměstnanosti
 • zaregistrovaní v roce 2010 si MOHOU přivydělat jako doposud, tzn. maximálně 4000 Kč měsíčně
 • zaregistrovaní uchazeči bez nároku na podporu si MOHOU stejně jako dosud přivydělat 4000 Kč měsíčně

Zahájení práce se pracovnímu úřadu ohlašuje nejpozději den před zahájením činnosti. Vznik pracovního poměru se dokládá do osmi dnů po nástupu do práce. Je vhodné tyto termíny dodržovat, protože pro nesplnění povinností může být uchazeč z evidence vyřazen. Čtěte také: Víte o povinnosti hlásit volná pracovní místa úřadům práce?

Zdanění a odvody z dohody o provedení práce

Z dohody o provedení práce se neodvádí sociální ani zdravotní pojistné. Prozatím. Legislativci při přípravě návrhu novely zákoníku práce zvažují limit, od kterého by dohoda o provedení práce odvodům podléhala. V případě, že má pracovník sjednán pouze dohodu o provedení práce a nepatří mezi osoby za které platí pojistné stát, je povinen se zaregistrovat jako osoba bez zdanitelných příjmů a platit zdravotní pojistné ve výši 1080 Kč měsíčně.

Limit je důležitý rovněž pro stanovení způsobu zdanění. Zaměstnanci bez podepsaného Prohlášení k dani se odměna z dohody o provedení práce do 5000 Kč měsíčně zdaňuje 15% srážkovou daní. Hrubá mzda je rovna základu daně a pojistné se ke mzdě nepřipočítává. Z odměny ve výši 5000 Kč je sražena konečná srážková daň ve výši 750 Kč. Zaměstnanci bude po zdanění vyplaceno 4250 Kč. Čtěte více: Podepsat nebo nepodepsat Prohlášení při vedlejší činnosti?

Při překročení částky 5000 Kč nebo podpisu Prohlášení k dani je odvedena zálohová daň. Podepsaným daňovým prohlášením si může zaměstnanec uplatnit slevy na dani, případně daňové zvýhodnění. Samozřejmě za podmínky, že nemá ve stejném období podepsáno prohlášení u jiného zaměstnavatele.

Výhody a nevýhody dohody o provedení práce

Nevýhody dohody o provedení práce

 • Nezakládá účast na důchodovém a nemocenském pojištění. Zaměstnanec nemůže z dohody nárokovat nemocenské dávky.
 • Není možné sjednat právo zaměstnance na důležité osobní překážky v práci ani nárok na dovolenou.
 • Z dohody o provedení práce nenáleží odstupné.

Výhody dohody o provedení práce

 • Neodvádí se sociální a zdravotní pojištění.
 • Může být uzavřena na jakoukoliv práci. Nemusí již být konkrétním sjednaným úkolem.
 • Na dohodu sjednanou do 4000 Kč měsíčně mohou pracovat uchazeči o zaměstnání registrovaní na úřadu práce do 31. 12. 2010 nebo uchazeči bez nároku na podporu.