Vyhledávání


Kontakt

Ing. Alena Fiantová
třída Tomáše Bati 332, Otrokovice

mobil 602 716 707

E-mail: alena@fianta.cz alena.fiantova@volny.cz danovy.poradce@email.cz

Důchodová reforma od 1. 1. 2013

01.01.2013 18:53

 

Od 1. ledna 2013 je uvedena v život důchodová reforma, která zavádí třípilířový důchodový systém.

První pilíř – průběžný důchodový systém

První pilíř zastoupený průběžným systémem představuje státem vyplácené důchody a je založen na povinných odvodech zaměstnanců a zaměstnavatelů do státního důchodového systému. Pro rok 2013 nedochází v této oblasti k žádným podstatným změnám, pouze se zvyšuje hranice maximálního vyměřovacího základu na částku 1 242 432 Kč.

Druhý pilíř – důchodové spoření

Druhý pilíř spuštěný zákonem č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, přináší nové povinnosti
zaměstnancům i zaměstnavatelům.
Zaměstnanec, který se rozhodne vstoupit do II. pilíře, uzavře sám s vybranou penzijní společností smlouvu o důchodovém spoření. Penzijní společnost zašle žádost o registraci smlouvy správci Centrálního registru smluv (spadá pod specializovaný finanční úřad), který zaregistrování smlouvy oznámí zaměstnanci.
Od 1. dne měsíce následujícího po nabytí právní moci rozhodnutí o zaregistrování smlouvy se zaměstnanec stane poplatníkem a jeho zaměstnavatel plátcem pojistného na důchodové spoření. O této skutečnosti je zaměstnanec povinen informovat písemně každého
svého zaměstnavatele. Za porušení oznamovací povinnosti vyměří finanční úřad zaměstnanci pokutu a vznikne mu povinnost uhradit dodatečný odvod příspěvku na důchodové spoření. Zaměstnavateli v takovém případě povinnost odvodu nevzniká.

Zaměstnavatel zaměstnance, který je zaregistrován jako plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, nemá v této souvislosti žádnou speciální povinnost registrace.
Zaměstnavatel srazí a odvede za zaměstnance, který je účastníkem II. pilíře, příspěvky na důchodové ve výši 5% z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance. Současně
s odvodem je zaměstnavatel povinen zaslat svému finančnímu úřadu elektronicky „Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření“. Termín pro odvod příspěvků na důchodové spoření příslušnému finančnímu úřadu a k podání hlášení o tomto odvodu je do 20. dne po uplynutí zálohového období. Poprvé vznikne zaměstnavateli povinnost podat hlášení a odvést zálohu na příspěvek na důchodové spoření za měsíc, ve kterém se některý z jeho zaměstnanců stal
účastníkem II. pilíře. Po skončení zdaňovacího období bude zaměstnavatel povinen podat finančnímu úřadu elektronicky Vyúčtování pojistného na důchodové spoření.
Zároveň s odvodem příspěvků na důchodové spoření do II. pilíře sníží zaměstnavatel o 3 % odvod pojistného na standardní důchodové pojištění zaměstnance (I. pilíř).
Zaměstnanec účastný II. pilíře, tj. důchodového spoření, bude tak odvádět celkem  8,5% ze svéhovyměřovacího základu (3,5% do I. pilíře na důchodové pojištění a 5% nově do II. pilíře na důchodové spoření).
Na odvodu zaměstnavatele ve výši 25% z vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení se nic nemění a u zaměstnance účastného pouze I. pilíře rovněž nedochází ke změně, tzn. že u něho bude i nadále platit odvod na důchodové pojištění ve výši 6,5%
z vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení.

Maximální hranice vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení pro rok 2013 ve výši 1 242 432 Kč platí i pro pojistné na důchodové spoření.

Třetí pilíř – doplňkové penzijní spoření

Třetí pilíř důchodové reformy je reprezentován doplňkovým penzijním spořením, tj. plně dobrovolným systémem a v souvislosti se spuštěním důchodové reformy od 1.1.2013 byl v tomto směru novelizován i zákon o daních z příjmů. Např. novelou zákona č. 427/2012 Sb., o doplňkovém penzijním spoření se od 1.1.2013 zavádí zvýšený roční limit příspěvku
zaměstnavatele uvedený v § 6 odst. 9 písm. p) ZDP z 24 000 Kč na 30 000 Kč.
Terminologicky i věcně bude zákon o daních z příjmů novelizován v návaznosti na důchodovou reformu tak, aby příspěvek zaměstnavatele bylo možno použít i na tzv. doplňkové penzijní spoření uzavřené mezi zaměstnancem a penzijní společností, který bude zaměstnavatel poukazovat na účet zaměstnance zřízený u penzijní společnosti.

Daňovou odčitatelnou položku ve smyslu § 15 odst. 5 ZDP bude od 1.1.2013 možno v maximální možné výši 12 000 Kč využít v případě, že účastník doplňkového penzijního spoření a penzijního připojištění se státním příspěvkem naspoří částku 24 000 Kč ročně (oproti 18 000 Kč do konce roku 2012). Vzhledem ke zvýšení státního příspěvku u penzijního připojištění se státním
příspěvkem a s ohledem na státní příspěvek u doplňkového penzijního spoření se od 1.1.2013 mění i částka, o kterou se úhrn poplatníkem zaplacených příspěvků snižuje (ze 6 000 Kč se tato částka zvyšuje na 12 000 Kč ročně).