Vyhledávání


Kontakt

Ing. Alena Fiantová, LL. M.
třída Tomáše Bati 332, Otrokovice

mobil 602 716 707

E-mail: alena@fianta.cz alena.fiantova@volny.cz danovy.poradce@email.cz

Nespolehlivý plátce?!

08.01.2013 20:54

Novela o DPH zavádí institut nespolehlivého plátce

Novela zákona o dani z přidané hodnoty zavádí s účinností od roku 2013 v § 106a velice problematický institut nespolehlivého plátce. Stane se jím na základě rozhodnutí správce daně takový plátce, který závažným způsobem poruší své povinnosti ke správě daně. V důvodové zprávě ke změně zákona se uvádí, že za typické povinnosti vznikající při správě

daně z přidané hodnoty lze považovat například povinnost podat daňové přiznání, povinnost uhradit daň, povinnost součinnosti se správcem daně při daňové kontrole nebo při ověřování skutečností uvedených v daňovém přiznání či registračních údajích.Tedy nejenom neplatiče daní!! Podle mého názoru je zde i poměrně velký manévrovací prostor pro zneužití tohoto institutu ze strany správce daně. Opatření bude mít vážný dopad na daňové subjekty – od zvýšené administrativní zátěže až po nutnost úhrady daně za nespolehlivého plátce. Ministerstvo financí zavede nespolehlivé plátce do seznamu, který volně zveřejní na stránkách ministerstva financí. Stejně přístupná bude i informace o tom, že plátce přestal být nespolehlivým plátcem. Odkaz https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz po zadání obchodního jména nebo IČ.  Ale zveřejněním v registru hanby celá záležitost neskončí. Zákon v § 109 stanoví, že příjemce zdanitelného plnění ručí za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je v okamžiku jeho uskutečnění o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. Důvodová zpráva nám dále sděluje, že vzhledem k tomu, že informace o tom, že plátce je nespolehlivým plátcem, bude veřejně dostupná, může si kterýkoliv plátce ověřit, s kým obchoduje, nebo obchodova  zamýšlí.

V případě, že si plátce nezkontroluje, zda se jedná o nespolehlivého plátce, anebo navzdory tomu, že se jedná o nespolehlivého plátce, s ním bude obchodovat, bude ručit za nezaplacenou daň ze zdanitelného plnění, které od takového plátce přijme.

Přeloženo do srozumitelnější češtiny: jestliže neověřím, že firma, která mi prodá zboží či poskytne službu se nenachází na seznamu nespolehlivých plátců a neodvede z dodávky zboží nebo z poskytnutí služby daň, budu tuto daň povinen zaplatit za ni.

Důvodem pro toto opatření je odhalit rizikové plátce daně, kteří zneužívají systém DPH a u kterých nemůže správce daně zrušit registraci plátce DPH (vzhledem k výši obratu). Za nespolehlivého plátce by mohlo být podle ministerstva financí označeno více než 23 tisíc subjektů.