Vyhledávání


Kontakt

Ing. Alena Fiantová
třída Tomáše Bati 332, Otrokovice

mobil 602 716 707

E-mail: alena@fianta.cz alena.fiantova@volny.cz danovy.poradce@email.cz

Nová registračni povinnost

08.01.2013 21:41

Dovolte mi, abych Vás seznámila s další novinkou z dílny MF ČR, která je odůvodněna bojem proti praní špinavých peněz. Správce daně bude zveřejňovat  způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje z registru plátců a identifikovaných osob, a to:

a)        daňové identifikační číslo plátce nebo identifikované osoby,
b)        obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu,
c)         sídlo plátce nebo identifikované osoby a
d)        číslo účtu určené v přihlášce k registraci plátce ke zveřejnění nebo údaj, že žádné takové číslo účtu nebylo určeno.

V důsledku toho bude požadován  nový povinný údaj pro registraci plátce.V přihlášce k registraci plátce bude osoba povinná k dani povinně uvádět čísla všech bankovních účtů,  které budou používány pro ekonomickou činnost. Současně bude osoba povinná k dani oprávněna určit, která čísla z účtů uvedených v přihlášce k registraci budou zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Upozorňuji, že se musí jednat o čísla bankovních účtů plátce, nikoliv tedy např. „o pronajaté účty“.

Stávající plátci budou mít povinnost  oznámit správci daně čísla účtů do 28. února 2013. Pokud tato povinnost nebude splněna, bude se mít za to, že ke zveřejnění jsou určeny všechny účty, které správce daně vede na základě dosavadní registrační povinnosti. Může se tedy snadno stát, že při naší pasivitě (tj. neoznámení čísla účtu), zveřejní správce daně i již neplatné bankovní účty.

Doporučuji této povinnosti věnovat pozornost. Zveřejnění čísel účtů používaných pro ekonomickou činnost má totiž dopad i  na další institut daně z přidané hodnoty, a to na ručení příjemce za daň nezaplacenou poskytovatelem plnění. Příjemce zdanitelného plnění bude ručit za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud bude úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který bude správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Správce daně by měl zveřejnit čísla účtů v registru plátců k 1.4.2013. Od téhož dne by začalo platit také případné ručení příjemce za daň nezaplacenou poskytovatelem plnění.

V praxi to bude znamenat, že budeme sledovat čísla bankovních účtů, které budou zveřejněny pro naše obchodní partnery v registru plátců. Pokud totiž uhradíme na jiný účet, než který bude zveřejněn, vystavujeme se riziku, že daň za nezaplacenou naším obchodním partnerem (dodavatelem) budeme ručit.

Nakolik bude tento registr plátců funkční při tak velkém zatížení, kdy všechny kvalifikované a zkušené účetní budou neustále připojeny na registru, ukáže až praxe. Stejně obtížné, ne-li obtížnější bude prokazování tohoto ověření.