Vyhledávání


Kontakt

Ing. Alena Fiantová, LL. M.
třída Tomáše Bati 332, Otrokovice

mobil 602 716 707

E-mail: alena@fianta.cz alena.fiantova@volny.cz danovy.poradce@email.cz

reforma daní pro rok 2013

01.01.2013 18:49

Vládní reforma v oblasti daní pro rok 2013

Koncem května vláda schválila návrh novely některých daňových a pojistných zákonů (tzv. protischodkový balíček). Jeho proklamovaným cílem má být snížení schodku státního rozpočtu zvýšením jeho příjmové stránky. Namísto úspor tedy vláda předložila sérii opatření zvyšujících zejména daňové zatížení. Níže uvádíme přehled hlavních daňových změn.

Daň z příjmů

Omezení výše výdajových paušálů

Návrh předpokládá zachování stávající výše tzv. výdajových paušálů v rámci zdanění příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 zákona o daních z příjmů), nicméně zároveň se zavádí omezení možnosti uplatnění absolutní výše odpočtu prostřednictvím paušálu, a to následujícím způsobem:

· v případě činností spadajících do možnosti uplatnění paušálu ve výši 40 % (tj. činností v podobě podnikání podle zvláštních předpisů, resp. činností generujících příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorských práv apod.) by absolutní výše paušálu měla být omezena hranicí 800 tis. Kč;
· v případě činností spadajících do možnosti uplatnění paušálu ve výši 30 % (tj. činností generujících příjmy z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku) by absolutní výše paušálu měla být omezena hranicí 600 tis. Kč;
· v případě činností spadajících do možnosti uplatnění paušálu ve výši 30 % dle § 9 odst. 4 zákona o daních z příjmů (tj. obecně činností v podobě pronájmu nemovitostí a movitých věcí) by absolutní výše paušálu měla být omezena hranicí 600 tis. Kč.

Solidární zvýšení daně

Balíček pro roky 2013 až 2015 zavádí institut tzv. solidárního zvýšení daně, a to obecně ve výši 7 % z tzv. nadlimitního příjmu (tj. příjmu dosahovaného ze závislé činnosti a funkčních požitků, a z podnikání/jiné samostatné výdělečné činnosti přesahujícího 48násobek průměrné mzdy), a to i ve vztahu k zálohám dle § 38h zákona o daních z příjmů:

- na solidární zvýšení daně by mělo být možné aplikovat slevy na dani a daňové zvýhodnění;
· solidární zvýšení daně bude nutné aplikovat ve zdaňovacím období, v němž součet příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně ze závislé činnosti a funkčních požitků (tj. hrubá, nikoliv tzv. „superhrubá“ mzda) a příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně z  podnikání/jiné samostatné výdělečné činnosti (tj. čistý příjem) přesáhne 48násobek průměrné mzdy;

· pro účely stanovení limitu pro solidární zvýšení daně by se mělo vycházet z výše průměrné mzdy platné pro kalendářní rok, jež o 2 roky předchází kalendářní rok, pro který se průměrná mzda zjišťuje (tj. např. pro období roku 2013 by se pro účely posouzení limitu pro solidární zvýšení daně mělo vycházet z průměrné mzdy za kalendářní rok 2011);
· v případě aplikace solidárního zvýšení daně se pro poplatníky zavádí povinnost podat
daňové přiznání;
· v rámci přechodných ustanovení vládního návrhu je stanovena povinnost plátců daně
poprvé zúčtovat mzdy s použitím solidárního zvýšení daně u záloh za kalendářní měsíc leden 2013.

Návrh dále:

- pro zdaňovací období let 2013 až 2015 plánuje zrušení možnosti uplatnit základní slevu na dani u starobních důchodců se zdanitelnými příjmy;
- stanovuje určité omezení možnosti uplatnit slevu na dani na manželku (manžela) a daňové zvýhodnění na vyživované dítě u poplatníků aplikujících výdaje paušálem – podmínkou pro uplatnění těchto zvýhodnění je, aby součet jejich dílčích základů daně, u nichž nejsou uplatněny výdaje paušálem, přesáhly 50 % jejich celkového základu daně;
- s účinností od roku 2013 navrhuje zvýšení sazby srážkové daně z příjmů zahraničních daňových rezidentů (tj. poplatníků, kteří nejsou rezidenti ČR, EU, EHP a státu, s nimiž ČR uzavřela mezinárodní smlouvu o zamezení dvojího zdanění) ze stávajících 15 % na 35 %.

Zdravotní pojištění

Pro období 2013 až 2015 novela ruší maximální vyměřovací základ pojistného na zdravotní pojištění.

Daň z přidané hodnoty

Zvýšení sazeb

Od 1.1.2013 by měly být současné sazby daně zvýšeny o 1%, tj. na 15 a 21%. Toto opatření je navrhováno jako dočasné pro období roku 2013 až 2015, čímž se odsouvá plánované sjednocení obou sazeb. V souvislosti s úpravou DPH sazeb návrh specifikuje jejich uplatnění u záloh a finálního vyúčtování a v přechodných ustanoveních zavádí specifická pravidla pro vybraná plnění poskytovaná na přelomu roku 2012 a 2013 (např. dodání elektřiny, vody, telekomunikační služby).

Omezení plnění ve snížené sazbě DPH

S účinností od roku 2013 dojde k těmto změnám:
- dětské pleny budou podléhat základní sazbě DPH;
- snížená sazba DPH se bude vztahovat pouze na zdravotní prostředky sloužící pro osobní potřebu pacientů (nikoliv již např. na rentgeny).

Mimo této novely je i nadále v legislativním procesu řádná novela zákona o DPH, jejíž účinnost je rovněž plánována od 1.1.2013. 

Daň z převodu nemovitostí

S účinností od roku 2013 dojde dále ke zvýšení sazby daně z převodu nemovitostí ze současných 3 % na 4 %.

Spotřební daně

Možnost vrácení spotřební daně z nafty osobám provozujícím zemědělskou prvovýrobu, tzv. zelená nafta bude zrušena od 1.1.2013. Od roku 2013 rovněž dojde k postupnému zvýšení spotřební daně u řezaného tabáku až na úroveň zdanění cigaret.