Vyhledávání


Kontakt

Ing. Alena Fiantová, LL. M.
třída Tomáše Bati 332, Otrokovice

mobil 602 716 707

E-mail: alena@fianta.cz alena.fiantova@volny.cz danovy.poradce@email.cz

Změny v české daňové správě

01.01.2013 18:57

 

Dne 01.01.2013 nabude účinnosti zákon č. 456/2011 Sb. o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, který nahrazuje dosavadní zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
V souvislosti s nabytím účinnosti tohoto zákona dochází k rozsáhlé reorganizaci české daňové správy. Stávající soustava územních finančních orgánů, která je tvořena Generálním finančním ředitelstvím, 8 finančními ředitelstvími, 199 finančními úřady a Specializovaným finančním úřadem, bude nahrazena orgány Finanční správy. Od 1. ledna 2013 tedy kompetence dosavadních
územních finančních orgánů převezmou orgány Finančnísprávy, které bude tvořit:

Generální finanční ředitelství,
Odvolací finanční ředitelství,
14 finančních úřadů
Specializovaný finanční úřad.

Nově vzniklé Odvolací finanční ředitelství bude mít sídlo v Brně a jako čistě odvolací orgán bude vykonávat svou působnost pro celé území České republiky.
Vznikem jediného odvolacího orgánu bude završena dlouhodobá snaha o jednotnost v postupech odvolacího řízení.
Celorepubliková působnost Specializovaného finančního úřadu se nemění. Kromě dosavadních pravomocí bude nově vykonávat cenovou kontrolu, kontrolu hazardu a kompetence spojené s vedením Centrálního registru smluv. Jako správci smluv mu bude svěřena registrace
smluv účastníků důchodového spoření a komunikace s penzijními společnostmi.
14 finančních úřadů specifikovaných v zákoně o Finanční správě České republiky bude vybaveno
krajskou územní působností. Název příslušného kraje bude obsažen i v jejich názvu. Sídla jednotlivých úřadů se budou nacházet přímo v krajských městech a v hlavním městě Praze. Finanční úřady pak budou mít svá územní pracoviště, která budou zřízena na všech Finanční úřady budou vykonávat také kontrolu dotací, finanční kontrolu a nově budou pověřeny výběrem
pojistného a následným převodem vybraných prostředků účastníků důchodového spoření na účty penzijních společností. Nově budou moci finanční úřady z pověření ministerstva přezkoumávat hospodaření krajů, hlavního města Prahy, regionálních rad regionů
soudržnosti a vykonávat dozor nad přezkoumáváním hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a městských částí hlavního města Prahy. 

 Správa daně z nemovitostí

Noví majitelé nemovitostí budou od příštího roku vyplňovat a podávat pouze jedno daňové přiznání za všechny své nemovitosti, které se nachází na území jednoho kraje. Rovněž úhradu daně provedou za všechny nemovitosti v kraji jedinou platbou.
Krajská územní působnost finančních úřadů umožňuje sloučení daňových povinností za jednotlivé nemovitosti, které dosud spravovaly různé finanční úřady v jednom kraji, do jediné. Sloučení dosavadních daňových povinností do jednoho spisu provedou finanční úřady
automaticky z moci úřední, podle jednotných pravidel zveřejněných na internetových stránkách české daňové správy (viz Informační leták pro poplatníky daně z nemovitostí:

https://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/MF-Inf17_1.pdf).

Nedojde-li oproti zdaňovacímu období 2012 ke změně rozhodných okolností pro vyměření daně, nebude nutný v lednu 2013 žádný úkon ze strany poplatníků.
Pokyny Generálního finančního ředitelství V souvislosti se změnami v daňové správě vydalo
Generální finanční ředitelství dne 8.11.2012 Pokyn č. GFŘ-D-1nabývají účinnosti dne 1. 1. 2013.

Jak správně platit daň v roce 2013 V důsledku reorganizace v daňové správě budou od 1.1.2013 daně placeny výhradně čtrnácti krajským finančním úřadům. Pro správné placení daní je pak
nutné znát číslo bankovního účtu nově vzniklého krajského finančního úřadu. Úplný tvar čísla
bankovního účtu pro úhradu určité daně příslušnému finančnímu úřadu se sestaví z předčíslí bankovního účtu, z matrikové části a z kódu banky. Předčíslí bankovního účtu a matriková část jsou od sebe odděleny pomlčkou. Za matrikovou částí bez mezery následuje lomítko a směrový kód České národní banky (ČNB), u níž mají finanční úřady vedeny účty (kód 0710).
Předčíslí bankovního účtu v rozsahu dvou až pěti číslic jednoznačně určuje druh daně, k jejímuž vybírání je účet zřízen. Pro konkrétní druh daně je předčíslí shodné pro všechny finanční úřady. Matriková část určuje vlastní finanční úřad. Všechny bankovní účty jednoho úřadu mají stejnou matrikovou část.  Spolu s přechodem placení daní výhradně čtrnácti finančním úřadům budou jejich bankovním účtům přiděleny nové matrikové části platné od 1. 1. 2013.
V následujícím přehledu je uvedena i matriková část Specializovaného finančního úřadu, která zůstává stejná jako dosud.

Název krajského finančního úřadu od 1.1.2013

Matriková část (matrika)                                      bankovního účtu

Finanční úřad pro hlavní město Prahu                     77628031
Finanční úřad pro Středočeský kraj                          77628111
Finanční úřad pro Jihočeský kraj                              77627231
Finanční úřad pro Plzeňský kraj                                77627311
Finanční úřad pro Karlovarský kraj                           77629341
Finanční úřad pro Ústecký kraj                                 77621411
Finanční úřad pro Liberecký kraj                               77628461
Finanční úřad pro Královehradecký kraj                  77626511
Finanční úřad pro Pardubický kraj                            77622561
Finanční úřad pro Kraj Vysočina                               67626681
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj                       77628621
Finanční úřad pro Olomoucký kraj                           47623811
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj                 77621761
Finanční úřad pro Zlínský kraj                                   47620661
Specializovaný finanční úřad                                     77620021

Upozorňuji, že na uvedené účty je možné platit daň až od 1. 1. 2013, kdy budou účty otevřeny v ČNB21.